Emlak Vergisi Kanunu


Özel Arama
Google Reklam
Genel Bilgiler
 • Ana Sayfa
 • Tarihçe
 • Nüfus
 • Sosyo Ekonomik Yapı
 • Sosyo Kültürel Yapı
 • Kültür Sanat
 • Arkeoloji Müzesi
 • Kuş Cenneti Milli Parkı
 • Festival
 • Seçim Sonuçları
 • Bandırma Resimleri
 • Bandırma Vapuru
 • Haberler
 • Son Dakika Haberleri
 • Gazeteler
 • Ulusal ve Yerel Gazeteler
 • Köşe Yazıları
 • Kent Haritası
 • Harita
 • Ulaşım
 • Ulaşım
 • Otobüs Seferleri
 • Tren Seferleri
 • İDO Seferleri
 • İDO Telefon Numaraları
 • İstanbullines Ro Ro Seferleri
 • Tramola Ro Ro Seferleri
 • ORSA Ro Ro Seferleri
 • Tekirdağ RoRo Seferleri
 • Önemli Telefon Numaraları
 • Resmi Kurumlar
 • Sağlık Kurumları
 • Okullar
 • Muhtarlar
 • Yerel Basın
 • Bankalar
 • Taksi Durakları
 • Bandırmaspor
 • Tarihi
 • Kuruluşu
 • Kulüp Başkanları
 • Teknik Direktörler
 • Maç Fikstürü
 • Resimleri
 • Turkcell Süper Lig Maç Fikstürü
 • Firmalar
 • AB Gıda
 • Bağfaş
 • Banvit
 • Bandırma Mermer Sanayi
 • Bandırma Limanı
 • Bozlar Piliç
 • ETİ Maden Bor ve Asit
 • Kocaman Balıkçılık
 • Şeker Piliç
 • Rotem
 • Gayrimenkul
 • Emlak
 • Müteahitlik Hizmetleri
 • Mortgage Kanunu
 • Emlak Vergisi Kanunu
 • Tapu Kanunu
 • Emlak Alırken Dikkat
 • Nakliye
 • Ambar
 • Evden Eve
 • Şehirlerarası Nakliyat
 • Şehiriçi Taşımacılık
 • Bandırma Nakliyeciler Sitesi
 • Reklam
  Günlük Altın Piyasası
  Döviz ve Altın Fiyatları
 • Günlük Altın Fiyatları
 • Günlük Döviz Fiyatları
 • Video Görüntüleri
 • Türkçe Olimpiyatları
 • Şeker Piliç Tanıtım Filmi
 • Canlı Yayın Tv
 • Canlı Tv Yayını - 24 Tv
 • Tv Net Canlı Tv Yayın
 • Habertürk Canlı Yayın
 • Yerel Ulusal ve Yabancı Tv.ler
 • Kütüphane
 • Şifalı ve Doğal Bitkiler
 • Şifalı Sular ve Kaplıcalar
 • Balıklı Kaplıca - Doktor Balıklar
 • Çamur Banyosu - Kaplıcaları
 • Müzikle Tedavi - Ruhsal Terapi
 • Taşlar - Bioenerji Taşları
 • İletişim
 • İletişim
 • Google Çeviri
  Bandırma Ezan Vakitleri
  Bandırma Nakliyat Ambarı
  Bandırma Nakliyat Ambarı
  AmbarTÜRK Naklıyat Ambarı
  Baharat ve Otların Faydaları
  Baharatların, Bitkilerin ve Şifalı Otların Faydaları
  Baharat ve Otların Faydaları
  Bandırma Haberleri
  Bandırma Son Dakika ve Güncel Haberleri
  Bandırma Haberleri
  Ege Ulaşım Taşımacılık
  Ege Ulaşım Taşımacılık ve Nakliyat Ambarı; İzmir, İstanbul, Gebze, Antalya, Ankara, Aydın, Denizli, Uşak, Konya, Manisa ve Ege Bölgesinden; Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas'a parsiyel yük ve nakliyat ambarı taşımacılığı.
  Ege Ulaşım Bandırma
  Günlük Basın - Manşetler

  1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu

  EMLAK VERGİSİ KANUNU

  Kanun Numarası : 1319
  Kabul Tarihi : 29/7/1970
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1970 Sayı: 13576
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 9 Sayfa: 2662

  BİRİNCİ KlSIM : Bina Vergisi

  BİRİNCİ BÖLÜM : Mükellefiyet

  Mevzu:
  Madde 1 - Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre
  Bina Vergisine tabidir.

  Bina tabiri:
  Madde 2 - Bu kanundaki bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek
  karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar.
  Bu kanunun uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yazılı bina mütemmimleri de
  bina ile birlikte nazara alınır.
  Yüzer havuzlar, sair yüzer yapılar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp
  çekilebilen seyyar evler ve benzerleri bina sayılmaz.

  Mükellef:
  Madde 3 - Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her
  ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder.
  Bir binaya müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mü-
  kelleftirler. İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu
  olurlar.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Muaflık ve İstisnalar

  Daimi muaflıklar:
  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981 - 2536/1 md.) Aşağıda yazılı
  binalar, kiraya verilmemek şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır.((a),
  (b) ve (s) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)
  a) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Katma bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar
  dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan
  üniversitelere ve Devlete ait binalar;
  b) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler
  ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseselere ait;
  aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletme binaları;
  bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletme binaları ve kapalı du-
  rak yerleri;
  c) (Değişik: 17/7/1972 - 1610/1 md.) Köylere ve köy birliklerine ait tarım
  işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile bunlar tarafın-
  dan köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen
  hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları;
  d) Ordu evleri, askeri gazino ve kantinler ile bunların müştemilatı;
  e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait binalar (Kurumlar Vergisine
  tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şar-
  tiyle);
  f) (Değişik: 17/7/1972-1610/1 md.) Kazanç gayesi olmamak şartiyle işletilen
  hastane, dispanser, sağlık, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkezleri, sana-
  toryum, prevantoryum, öğrenci yurtları, düşkünler evi, yetimhaneler, revirler,
  kreşler, kütüphaneler ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait
  yurtlar ve işyerleri ile benzerleri;
  g) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ve
  bunların müştemilatı;
  h) Zirai istihsalde kullanılmak şartiyle makina ve alet depoları, zahire
  ambarları, samanlıklar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurutma mahal-
  leri, böcekhaneler, serler (seralar) ve benzeri binalarla, işçi ve bekçi bina,
  kulübe ve barakaları;
  i) Su ürünleri müstahsillerinin istihsalde kullandıkları ağ ve alet depola-
  rı, kayıkhaneler, denizlerde ve göllerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve barakaları;
  (Yukarıda "h" ve "i" fıkralarında yazılı binaların bir kısmı ikamete ve bir
  kısmı da mezkür fıkralarda yazılı maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde
  vergi, yalnız ikamete tahsis olunan kısım için uygulanır.)
  j) (Değişik: 4/12/1985 - 3239/100 md.) Umuma tahsis edildiği Maliye ve Güm-
  rük Bakanlığınca kabul edilen rıhtım, iskele, dalgakıran ve bunların mütemmim-
  leri ile, demiryolları ve köprü, rampa ve tünel, yeraltı ve yerüstü geçitleri,
  peron alimantasyon tesisleri, iskele ve istasyon binaları ile yolcu salonları,
  cer ve malzeme depoları gibi demiryolu mütemmimleri, Devlet Hava Meydanları
  İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait hava liman ve meydanlarındaki terminal binaları,
  teknik blok, hangar, sistemlere ait depo; elektronik, elektrik ve mekanik sis-
  temlere ait laboratuvar ve bakım tesisleri, pist taksirut ve apron sahası ile
  ısı ve enerji santralleri, hidrofor tesisleri, gerek hava liman ve meydanların-
  da ve gerekse uçuş yolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı (radar, ILS, VOR, DME,
  NDB gibi) tesisleri ile hava yer ve yer muhabere sistemleri (VHF, UHF, HF)
  ve yukarıda belirtilen sistem ve tesislerin mütemmimleri. (Diğer depolar, ant-
  repolar, müstakil lojman ve müstakil idarehane binaları mütemmim sayılmaz);

  k) Her nevi su bentları, baraj, sulama ve kurutma tesisleri;

  l) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan bi-
  nalar ile elçilerin ikametine mahsus binalar ve bunların müştemilatı (Karşılık-
  lı olmak şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara,
  milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerine ait binalar;
  m) (Değişik: 8/12/1980 - 2350/1 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti ta-
  nınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartiyle);
  n) Enerji nakil hatları ve direkleri.
  o) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Ge-
  ne Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar (Gelir veya
  Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmeme-
  leri şartiyle);
  p) (Ek: 17/7/1972-1610/1 md.) Tarım kredi, tarım satış kooperatifleri, 1163
  sayılı Kanuna uygun olarak teşekkül eden kooperatifler ve bu kooperatiflerin
  kuracağı kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli
  Kooperatifler Birliğinin ve Türk Kooperatifçilik Kurumunun sahip oldukları ken-
  di hizmet binaları.
  r) (Ek: 8/12/1980-2350/1 md.) Karşılıklı olmak şartiyle Uluslararası And-
  laşmalar hükümlerine göre azınlık sayılan cemaatlara ait özel okul binaları.
  s) (Ek: 16/10/1981-2536/1 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel
  Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait binalar.
  t) (Ek: 21/1/1982 - 2587/1 md.) Tersane binaları (müstakil büro ve müstakil
  lojman binaları hariç.)
  u) (Ek: 4/12/1985-3239/100 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında
  bulunan binalar (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisine
  tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar hariç olmak
  üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen
  zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)

  Geçici muaflıklar:
  Madde 5 - (Değişik: 17/7/1972-1610/2 md.)
  a) Mesken olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 50 000 liradan
  az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşalarının sona erdiği yılı takibeden
  bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. (1)
  Bu binaların, bina apartman ise dairelerin, mesken olarak kullanılması şar-
  tiyle, satınalma veya sair suretle iktisap olunması halinde de yukardaki muaflık
  hükmü kalan süre için uygulanır.
  Mevcut binalara ilave yapılması halinde, 33 üncü maddenin (1) sayılı bendi-
  ne göre beyan edilen değerden bu kısma isabet eden değer için, yukarda yazılı
  muafiyet aynı şart ve süre ile uygulanır.
  Binanın, bina apartman ise dairenin, kısmen veya tamamen mesken olarak kul-
  lanılmaması halinde bu binaya veya daireye tanınmış bulunan muafiyet bu halin
  vukubulduğu yılı takibeden bütçe yılından itibaren düşer.
  b) Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi
  belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanun-
  da yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşaları-
  nın sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müesse-
  sesi belgesinin alındığı yılı takibeden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile
  geçici muafiyetten faydalandırılır.
  c) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan,
  yıkılan veya kullanılmaz hale gelen veya yangın, su baskını, yer kayması, kaya
  düşmesi, çığ ve benzeri (Deprem hariç) afetlerle zarar görmesi muhtemel yerler-
  deki binaların vergi mükellefleri tarafından afetin vukubulduğu veya afete ma-
  ruz bulunduğunun yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 5 yıl
  içinde afetin vukubulduğu yerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde
  inşa edilen binalar inşalarının sona erdiği yılı, kamu kuruluşlarınca ilgili
  kanunlarına göre inşa olunup hak sahiplerine teslim edilen binalar devredildik-
  leri yılı takibeden bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten
  faydalandırılır. (Bu halde, bu maddenin (a) fıkrası hükmü uygulanmaz.)
  Şu kadar ki, kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olduğu nedeniyle inşaat yasağı
  konulan yerlerde yapılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.
  Muafiyetten faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu
  Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacak-
  ları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.
  d) Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (Bu yerlerin açık
  bulunmadığı zamanlarda da kullanılanlar hariç), bu maksada tahsis edildikleri
  süre için vergiden muaftır.
  e) Planlama Teşkilatınca tespit ve tayin edilen geri kalmış bölgelerde inşa
  edilen sınai tesisler, inşalarının sona erdiği yılı takibeden bütçe yılından
  itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

  f) (Ek: 18/5/1987-3365/4 md.) Organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük
  sanat sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe
  yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

  Yukarda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında yazılı muafiyetlerden istifade
  için, mezkür fıkralarda yazılı hallerin vukuunda, keyfiyetin bütçe yılı içinde
  ilgili vergi dairesine bildirilmesi şarttır. Ancak, bu olaylar bütçe yılının
  son üç ayı içinde vukubulduğu takdirde bildirim, olayın vukubulduğu tarihten
  itibaren üç ay içinde yapılır.
  Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı ta-
  kibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe
  yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer. (Köylerdeki inşaat
  için bildirimde bulunulmaz.)
  -------------------

  (1) Muafiyetle ilgili olarak 24/2/1984 tarih ve 2982 sayılı kanunun 6 ve 9 uncu
  maddelerine bakınız.


  Madde 6 - (Mülga: 4/12/1985-3239/141 md.)

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Matrah ve Nispet

  Matrah:

  Madde 7 - Bina Vergisinin matrahı, binanın bu kanun hükümlerine göre tesbit
  olunan vergi değeridir.
  Sabit istihsal tesisatına ait değerler vergi matrahına alınmaz.
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972-1610/3 md.)

  Nispet:
  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/101 md.) Bina Vergisinin
  nispeti binde 5 tir. Meskenlerde bu nispet binde 4 olarak uygulanır. (1)
  (Değişik: 21/1/1982 - 2587/3 md.) Şu kadar ki, yeniden inşa edilen bina veya
  binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz.

  Yetki:
  Mükerrer Madde 8 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/102 md.)
  Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan-
  lardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldık-
  ları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait vergi oranlarını yarı-
  sına kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1)
  Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin bizzat oturmaları şartıyla tek meskene
  hisse ile sahip olmaları halinde, hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.
  Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm
  uygulanmaz.

  Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi:
  Madde 9 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/5 md.)
  Bina vergisi mükellefiyeti;
  a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri
  tarihi,
  b) Bu kanunun 33 üncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi
  değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu,
  aynı maddenin 8 numaralı fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet
  edildiği tarihi,
  c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,
  Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.
  Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaf-
  lık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vukubulduğu
  tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.
  Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak
  edilen binaların vergileri, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildiril-
  mesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların vukua
  geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği
  sürece alınmaz.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Verginin Tarh ve Tahakkuku


  Beyan esası:
  Madde 10 - (Değişik: 21/1/1982 - 2587/4 md.)
  Bina Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettiri-
  lir.
  Şu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve Bayındırlık
  bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat
  maliyet bedelleriyle bu Kanunun 20 nci maddesine göre bulunacak arsa veya arsa
  payı değeri esas alınarak, 31 nci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hü-
  kümlerinden yararlanılmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düşük ola-
  maz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükellefin beyanı vergi dairesince ma-
  liyet bedeline yükseltilerek tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. Ver-
  gi dairesince hesaplanan miktar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusur
  cezası uygulanır.
  Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri
  mecburidir.
  Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait binalar aynı
  beyannamede birleştirilerek beyan olunur.
  -------------------
  (1) Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, bu meskenlerinde bizzat oturan-
  lardan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından
  aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların bu meskenlerine ait binde 4 olan
  bina vergisi oranı 1998 yılı için; 19/3/1998 tarih ve 23291 sayılı Res-
  mi Gazete'de yayımlanan 6/3/1998 tarih ve 98/10752 sayılı Kararname ile
  % 50 oranında azaltılarak binde 2'ye indirilmiştir. Önceki yıllara uygu-
  lanan oranlar için bu Kanunun sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİK-
  LİKLER CETVELİ"ne bakınız.


  Verginin tarh ve tahakkuku:
  Madde 11 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/103 md.) Bina Vergisi
  ilgili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve ta-
  hakkuk ettirilir. Şu kadar ki, bir il veye ilçe hududu içerisinde birden fazla
  belediye olması halinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina-
  lara ait Bina Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından
  belirlenir.
  Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda, Bina Vergisi her Bütçe yı-
  lının birinci (Dahil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

  İKİNCİ KISIM
  Arazi Vergisi

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Mükellefiyet
  Mevzu:

  Madde 12 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/7 md.)
  Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre
  Arazi Vergisine tabidir.
  Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılır.
  Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden han-
  gilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli edi-
  lir.
  Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri
  arsaları da kapsar.

  Mükellef:
  Madde 13 - Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her
  ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.
  Bir araziye müşterek mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında
  mükelleftirler. İştirak halinde mülkiyette malikler vergiden müteselsilen so-
  rumlu olurlar.
  Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tara-
  fından ödenen Arazi Vergileri ihtilafın ödeme yapan aleyhine sonuçlanması halin-
  de ihtilafla ilgili bulunanların karar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde
  başvurmaları şartiyle kendilerine ret ve iade olunur.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Muaflık ve İstisnalar

  Daimi muaflıklar:

  Madde 14 - (Değişik birinci fıkra: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Aşağıda yazılı
  arazi kiraya verilmemek şartıyla Arazi Vergisinden daimi olarak muaftır. ((a),
  (b) ve (f) fıkralarındaki arazi için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)

  a) Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel
  kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve Devlete ait arazi;
  b) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri
  birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen:
  aa) Su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazi;
  bb) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait arazi;
  c) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi (Kurumlar Vergisine
  tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şar-
  tiyle);
  d) Yabancı devletlere ait olup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerek-
  se elçilerin ikametlerine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunan arazi ve
  arsalar ile bu çeşit binalardan yanan, yıkılanların arsaları (Karşılıklı olmak
  şartiyle) ve merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşların Türkiye'deki
  temsilciliklerine ait arazi ve arsalar;
  e) Mezarlıklar.
  f) (Ek: 16/10/1981 - 2536/2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel
  Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait arazi ve arsa-
  lar.
  g) (Ek: 4/12/1985 - 3239/104 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışın-
  da bulunan arazi. (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile götürü usulde Gelir Vergisi-
  ne tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi
  hariç olmak üzere, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan arazi ile
  arsalar ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazi için bu muafiyet uygulanmaz.)

  Geçici muaflıklar:
  Madde 15 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/8 md.)
  Aşağıda yazılı arazi geçici olarak Arazi Vergisinden muaftır. (1)
  a) Özel kanunlarına göre Devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden
  orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl;
  b) Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler
  sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, tur-
  biyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve sair haller dolayısiyle üzerinde tarım
  yapılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale geti-
  rilmesinde 10 yıl;
  c) Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan ara-
  zide yeniden fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaç-
  lık, meyvalık, bağ ve bahçe meydana getirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl;
  d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap
  olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (Sanayici lehine
  tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar).
  Geçici olarak muaflıktan istifade için arazinin bu maddede yazılı cihetlere
  tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi
  şarttır. Muafiyetler, arazinin tayin olunan cihetlere tahsis edildiği yılı taki-
  beden bütçe yılından başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet,
  bildirimin yapıldığı yılı takibeden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde
  bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı
  düşer.

  -------------------

  (1) Geçici vergi muafiyeti tanınan ağaç, fidan ve benzerlerinin sayısı ile mua-
  fiyet süreleri için 22/4/1974 tarih ve 7/8147 sayılı Kararnameye bakınız.
  (R.G.: 12/5/1974 - 14884)

  KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)

  (a) ve (b) fıkralarında yazılı muafiyet konusu arazinin bu fıkralarda gös-
  terilen cihetlere tahsis edilmiş olup olmadığının şartları ile (c) fıkrasına
  göre geçici muafiyet verilecek haller, bunların şartları ve muafiyet süreleri
  Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin mütalaası
  alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belli edilir ve Bakanlar Kurulu kararı
  ile yürürlüğe konulur.

  Arazi vergisinde istisna:
  Madde 16 - (Değişik: 21/1/1982 - 2587/5 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/105 md.) Mükelleflerin bir beledi-
  ye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin (arsalar
  hariç) toplam vergi değerinin 1 000 000 lirası Arazi Vergisinden müstesnadır.
  Bu miktarı üç misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
  Bu hükmün tatbikatında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait
  arazi değerleri toplu olarak nazara alınır.
  Bu maddede yazılı istisna, hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları
  ayrı ayrı nazara alınmak suretiyle uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Matrah ve Nispet

  Matrah:
  Madde 17 - Arazi Vergisinin matrahı arazinin bu kanun hükümlerine göre tes-
  pit olunan vergi değeridir.
  (İkinci ve üçüncü fıkralar Mülga: 17/7/1972 - 1610/10 md.)

  Nispet:
  Madde 18 - (Değişik birinci fıkra 21/1/1982-2587/6 md.) Arazi Vergisinin
  nispeti binde 3 tür.
  (Değişik: 4/12/1985-3239/106 md.) Arsalar için vergi nispeti binde 6'dır.

  Mükellefiyetin başlaması ve bitmesi:
  Madde 19 - (Değişik: 19/7/1972-1610/12 md.)
  Arazi Vergisi mükellefiyeti;
  a) Bu kanun hükümlerine göre mükelleflerin genel beyana davet edildikleri
  tarihi,
  b) Bu kanunun 33 üncü maddesinin 1 - 7 numaralı fıkralarında yazılı vergi
  değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vukubulduğu,
  aynı maddenin 8 numaralı fıkrasında yazılı halde ise mükelleflerin beyana davet
  edildiği tarihi,
  c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,
  Takibeden bütçe yılından itibaren başlar.
  Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet,
  bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.
  Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin ver-
  gisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesin-
  ce re'sen tespit edilmesi üzerine yasaklama tarihini izliyen taksitlerden iti-
  baren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.
  Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle yanan, yıkılan bina-
  ların arsalarına ait vergiler, bu olayların vukua geldiği tarihleri takibeden
  bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz.
  Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği
  yılı takipeden bütçe yılından itibaren sona erer.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Verginin Tarh ve Tahakkuku


  Beyan esası:
  Madde 20 - (Değişik: 21/1/1982-2587/7 md.)
  Arazi Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettiri-
  lir.
  (Değişik: 4/12/1985-3239/107 md.) Şu kadar ki; mükelleflerin arsalar ve ara-
  zi ile ilgili olarak beyan edecekleri değerler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
  asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonla-
  rınca her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde,
  sokak veya değer bakımından farklı bölgeler, arazide her il veya ilçe için ara-
  zinin cinsi (Kıraç, taban ve sulak) itibariyle takdir olunan birim değerlere gö-
  re hesaplanan miktardan düşük olamaz. Düşük beyanda bulunulması halinde, mükel-
  lefin beyanı vergi dairesince birim değere göre hesaplanan miktara yükseltilerek
  tahakkuka esas alınır ve mükellefe bildirilir. Vergi dairesince hesaplanan mik-
  tar ile mükellefin beyanı arasındaki farka kusur cezası uygulanır.
  (Değişik: 4/12/1985-3239/107 md.) İkinci fıkra hükmü, turistik bölgelerdeki
  cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgelerde ilgili valilerce tespit
  edilecek pafta, ada veya parseller için yapılacak takdirler hakkında da tatbik
  edilir.
  Geçici ve daimi muafiyetten faydalanacak olanların da beyanname vermeleri
  mecburidir.
  Ancak Devlete ait arazi için beyanname verilmez.
  Bir vergi dairesi faaliyet bölgesi içindeki bir mükellefe ait arazi bir be-
  yannamede, arsalar ise ayrı bir beyannamede birleştirilerek beyan olunur.

  Verginin tarh ve tahakkuku:
  Madde 21 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985-3239/108 md.) Arazi Vergisi il-
  gili belediye tarafından mükellefin beyanı üzerine yıllık olarak tarh ve tahak-
  kuk ettirilir. Şu kadar ki, bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla be-
  lediye olması halinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziye
  ait Arazi Vergisini tarha yetkili olacak belediye ilgili valiler tarafından be-
  lirlenir.
  Yapılan bu tarh ve tahakkuku takibeden yıllarda Arazi Vergisi her bütçe yı-
  lının birinci (Dahil) ayından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  Kısımlar Arasında Müşterek Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Muaflık ve istisna hükümlerinin bu kanunda yer alması esası:
  Madde 22 - (Değişik: 17/7/1972-1610/14 md.)
  Bina ve Arazi Vergileri ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri bu kanuna
  eklenmek veya bu kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.

  Beyanname verme süresi:
  Madde 23 - (Değişik: 17/7/1972-1610/15 md.)
  Emlak Vergisi ile ilgili olarak;
  a) (Değişik: 8/12/1980-2350/4 md.) Bina, arsa ve araziler için 4 yılda bir
  defa (Bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 yıla kadar indirilebilir) olmak üzere
  verilecek beyannameler, Maliye Bakanlığınca mükelleflerin genel beyana davet
  edildikleri tarihi takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
  *
  b) Yeni inşa edilen binalara ait beyannameler, inşaatın sona erdiği veya
  inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kul-
  lanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde,
  c) Bu kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi de-
  ğerini tadil eden sebeplerin doğması halinde beyannameler, değişikliğin vukubul-
  duğu bütçe yılı içerisinde.
  d) Bu kanunun 33 üncü maddesinin 8 numaralı fıkrasında yazılı vergi değerini
  tadil eden sebeplerin doğması halinde beyannameler, Maliye Bakanlığınca yapıla-
  cak beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayların-
  da,
  Emlakin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine verilir.
  (b), (c) ve (d) fıkraları gereğince beyanname verenler de Maliye Bakanlığın-
  ca yapılacak genel beyana davet tarihini takibeden bütçe yılının Mart, Nisan ve
  Mayıs aylarında yeniden beyanda bulunmaya mecburdurlar.
  (Değişik: 30/5/1985-3208/4 md.) (a) fıkrasında yazılı beyanname verme süre-
  sini Ağustos ayı sonuna kadar uzatmaya ve genel beyan dolayısıyla vergi dairele-
  rine verilecek emlak vergisi beyannamelerini iki ay önceden kabul etmeye Maliye
  ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
  (b) ve (c) fıkralarında yazılı haller bütçe yılının son üç ay içinde vuku-
  bulduğu takdirde beyanname, olayın vukubulduğu tarihten itibaren üç ay içinde
  verilir.
  Maliye Bakanlığı genel beyanların yapılacağı süre içerisinde mükelleflerin
  beyanname verme tarihlerini tespit etmek hususunda vergi dairelerine yetki vere-
  bilir.

  Beyannamelerin şekli ve muhtevası:
  Madde 24 - (Değişik: 17/7/1972-1610/16 md.)
  Vergi dairesine verilecek Emlak Vergisi beyannamelerinin şekli ve muhtevası
  Maliye Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur.
  Beyannamede mükellefin adı, soyadı (Tüzel kişilerde unvanı), adresi, mükel-
  lefiyete giriş sebebi ve yılı ile birlikte asgari aşağıdaki bilgiler gösterilir:
  a) Bina Vergisi bayannamesinde; binanın yeri, inşaatın nev'i, inşa tarihi,
  arsanın büyüklüğü (Metrekare), kullanış tarzı, getirebileceği yıllık gayrisafi
  kirası ve rayiç bedeli (Vergi değeri) (Bir çatı altında, bulunup da kullanış
  tarzı veya kapıları ayrı olan konut veya işyeri birimlerinin vergi değerleri ay-
  rı ayrı gösterilir.)
  b) Araziye ait beyannamede; arazinin yeri, cinsi, büyüklüğü (Dönüm, metreka-
  re), yapılan tarımın nev'i, getirebileceği yıllık gayrisafi hasılat tutarı ve
  rayiç bedeli (Vergi değeri),
  c) Arsalara ait beyannamede; arsanın yeri, büyüklüğü (Metrekare) ve rayiç
  bedeli (Vergi değeri.)

  Köylerde yapılacak beyan:
  Madde 25 - (Değişik: 4/12/1985-3239/109 md.)
  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan bina ve arazi ile Emlak
  Vergisinden muaf olmayan bina ve arazi hariç olmak üzere, köylerde bulunan bina
  ve araziye ilişkin beyanlar sözlü veya yazılı olarak ilgili muhtarlıklara yapı-
  lır. Sözlü veya yazılı olarak yapılan beyanlar, şekli ve muhtevası Maliye ve
  Gümrük Bakanlığınca tespit olunacak bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine ge-
  çirildikten sonra özel yeri mükellefi imza ettirilir. Beyan esnasında köyde bu-
  lunmayanların köy muhtarına gönderecekleri yazılı ve imzalı beyanların bu def-
  terlere eklenmesiyle yetinilir.

  Birinci fıkra kapsamına giren yerlerde bulunup;
  a) Ek süre sonuna kadar beyan edilmeyen,
  b) Bu Kanunun 33 üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı haller
  sebebiyle beyanı gereken,
  Bina ve arazinin beyanının beyanname ile yapılması mecburidir.
  İl ve ilçe merkezi olmayan beldelerde, köy muhtarlıklarına ait yetkiler be-
  lediye başkanlıklarınca kullanılır.
  Sözü geçen defter, varsa müsbit evrakla birlikte ek sürenin bitiminden iti-
  baren 15 gün içinde muhtarlar tarafından ilgili belediyelere imza karşılığında
  teslim olunur.
  Bina ve arazi kıymet beyanı defterlerine yazdırılmak suretiyle beyan edile-
  cek bina ve arazi hakkında bu Kanunun 10 ve 20 nci maddelerinin son fıkraları
  hükümleri uygulanmaz.
  Muhtar ve ihtiyar kurulunun görevleri:
  Madde 26 - (Değişik birinci fıkra: 17/7/1972 - 1610/18 md.) Muhtar ve ihti-
  yar kurulu, mükelleflerin beyanlarını ilgili defterlerde tespit ettikten sonra
  kendileri de bu beyanların doğruluğunu (Kira bedelleri ve vergi değerleri hariç)
  tasdik ederler ve ayrıca bina ve arazi kıymet beyanı defterine kaydettirilmiyen
  bina ve araziyi, mükelleflerin ismi ve biliniyorsa adresi ile birlikte vergi
  dairesine bildirirler.
  (Değişik:8/12/1980 - 2350/5 md.) Bu Kanunda yazılı işler karşılığında;Maliye
  Bakanlığınca tespit edilen esaslar dahilinde ve yılda fert başına 750 lirayı
  geçmemek üzere köy muhtarlarına ve ihtiyar kurulu üyelerine ücret verilebilir.
  Ek süreler içinde beyanname verilmesi:
  Madde 27 - (Değişik birinci fıkra: 17/7/1972 - 1610/19 md.) Emlak Vergisi
  beyannamelerinin süresi içinde verilmemesi halinde, bu sürenin sonunda başlıya-
  rak iki ay beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse, vergi zıyaı olmamış
  sayılır.
  (İkinci fıkra Mülga: 8/12/1980 - 2350/6 md.)
  İştirak halinde ve müşterek mülkiyette beyanname verilmesi:
  Madde 28 - İştirak halinde mülkiyette mükellefler müşterek imzalı bir beyan-
  name verebilecekleri gibi münferiden de beyanda bulunabilirler.
  Müşterek mülkiyet halinde ise beyanname münferiden verilir.
  Müşterek ve iştirak halinde mülkiyetin konusunu teşkil eden gayrimenkul için
  kesinleşen vergi değeri bütün mükellefler bakımından geçerli olur ve gerekli
  düzeltme yapılır.
  İştirak halinde mülkiyette, münferiden beyanname verildiği takdirde beyan
  edilen vergi değerleri üzerinden hissedarların adedine göre ayrı ayrı tarh ve
  tahakkuk yapılır.
  Vergi değeri:
  Madde 29 - Vergi değeri, Emlak Vergisinin mevzuuna giren bina ve arazinin
  rayiç bedelidir.
  Rayiç bedel,bina ve arazinin beyan tarihindeki normal alım satım bedelidir.
  Arazi ve bina ile ilgili normal alım bedelinin tayininde bu kanunun 31 inci
  maddesine göre hazırlanacak tüzükte belirtilecek normlar nazara alınır.
  Tarım arazisinin vergi değerinin tespitinde ise arazinin (Arsalar hariç) ve-
  rim gücü de nazara alınır. Verim gücünün hangi hallerde nazara alınacağı Tüzükte
  belirtilir.

  Ödeme sÜresi:
  Madde 30 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/20 md.)
  Emlak Vergisi birinci taksidi Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksidi
  Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
  (İkinci fıkra Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)
  Maliye Bakanlığı ödeme aylarını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirebi-
  lir.
  Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina
  arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil
  olunur. 9 ve 19 uncu madde hükümleri saklıdır.
  Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini takibeden bütçe
  yılından itibaren emlakin vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir.
  Kısıtlamanın devam ettiğı sürede tecil edilen verginin 9/10 u bina, arsa ve-
  ya arazinin satılması, istimlaki veya hibe yoluyla ahara devir ve temliki
  halinde, tahsilat zamanaşımına uğramamış olanları muaccel hale gelir.
  (Değişik: 8/12/1980 - 2350/7 md.) Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan
  kısıtlamaların neler olduğu, süresi, tevsiki ve kısıtlama koyan kamu
  organlarının görevleri ve sorumlulukları Maliye Bakanlığınca, Milli Eğitim,
  İmar ve İskan ve İçişleri Bakanlıklarının mütalaaları alınarak hazırlanacak bir
  yönetmelikle tanzim olunur.
  (Değişik: 4/12/1985 - 3239/110 md.) Devir ve ferağı yapılan bina ve arazi-
  nin, devir ve ferağın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş Emlak Ver-
  gisinin ödenmesinden devreden devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar. Devrala-
  nın mükellefe rücu hakkı saklıdır. Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işle-
  min yapıldığı ayı takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili belediyele-
  re bildirir.
  Vergi dairesince yapılacak işlem:
  Madde 31 - (Değişik: 17/7/1972 - 1610/21 md.)
  (Birinci fıkra Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)
  Vergi değerlerinin takdirinde şehir ve köylerin tabii, iktisadi ve bölgesel
  şartlarına göre nazara alınacak piyasa bedeli, maliyet bedeli, kira veya yıllık
  istihsal değeri gibi normlar ile uyulacak usul ve esaslar, mükelleflerden ve
  üçüncü şahıslardan istenecek bilgiler tüzükte belirtilir.
  (Üçüncü ve dördüncü fıkralar Mülga: 4/12/1985 - 3239/141 md.)
  Beyanname verilmemesi halinde yapılacak işlem:
  Madde 32 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/111 md.)
  Ek süreye rağmen beyanname verilmez ise, vergi bu Kanun hükümlerine göre
  idarece tarh edilir.
  Beyannamesini ek süreye rağmen vermeyen mükellefler adına ağır kusur cezası
  kesilir.
  Vergi değerini tadil eden sebepler:
  Madde 33 - Vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda gösterilmiştir:
  1. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör
  veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.)
  2. (Değişik: 17/7/1972-1610/23 md.) Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle
  veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör
  veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;
  3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın
  ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibl ticaret ve
  sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında
  bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış
  tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)
  4. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması:
  a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilme-
  si;
  b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya
  gelmesi;
  c) Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair
  sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi.
  d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,
  e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.
  5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çık-
  ması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi.
  6. Bir bina veya arazinin takvim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin de-
  ğişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.)
  7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi ve-
  ya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştiril-
  mesi.
  8. (Ek: 17/7/1972 - 1610/23 md.) Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, ka-
  saba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde
  % 25 i aşan oranda artma veya eksiltme olması;
  (Son fıkra Mülga: 17/7/1972-1610/23 md.)
  Madde 34 - (Mülga: 8/12/1980 - 2350/6 md.)
  Kaçakçılık cezasının uygulanmayacağı:
  Madde 35 - (Değişik:21/1/1982 - 2587/9 md.)
  Bu Kanunun tatbikatında Vergi Usul Kanununun Kaçakçılık cezaları ile ilgili
  hükümleri uygulanmaz.

  Çeşitli Hükümler

  Köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulmasına yardım:
  Madde 36 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/112 md.)
  İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, tespit edeceği esaslar dahilin-
  de köy kıymet beyanı defterlerinin doldurulması sırasında köy muhtarlarına yar-
  dımda bulunabilir.
  Usul hükümleri:
  Madde 37 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/113 md.)
  Bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kanuna göre alınacak vergiler
  hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
  Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
  Bu Kanunda geçen "Vergi dairesi"tabiri, belediyeleri ifade eder.
  Bu Kanunun uygulanmasında, Vergi Usul Kanununun vergi inceleme yetkisi hariç
  olmak üzere;
  1. Belediye gelir şube müdürü, gelir şube müdürü olmayan yerlerde belediye
  hesap işleri müdürü, hesap işleri müdürü olmayan yerlerde muhasebeci, vergi da-
  iresi müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.
  2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük mal memuruna verilmiş görev ve
  yetkiler, belediye başkanları tarafından kullanılır.
  Vergi hasılatından verilecek paylar:
  Madde 38 - (Değişik: 20/7/1971-1446/2 md.)
  Bir Vergi Dairesi faaliyet bölgesi içindeki Emlak Vergisi hasılatından o
  bölgede bulunan Belediyelere ve İl Özel İdaresine aşağıdaki esas ve ölçülere gö-
  re pay verilir,
  Vergi hasılatının:
  1. % 45 i Belediyelere,
  2. % 35 i İl Özel İdaresine,
  ödenir.
  Ancak, İl özel İdaresine ayrılan payın % 3 ü kesilerek Köy İdareleri sermaye
  payı olarak İller Bankasına verilir.
  Vergi Dairesi faaliyet bölgesinde birden fazla Belediye bulunması halinde
  Belediyelere ait pay son nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre belediyelere
  dağıtılır.
  Vergi hasılatından verilecek paylar, her ayın sonu itibariyle hesaplanıp
  müteakip ayın sonuna kadar adı geçen idarelere ödenir. (1)
  Verginin dağılımı:
  Mükerrer Madde 38 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/114 md.)
  Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak Vergisinin % 15'i il özel idare-
  leri payı, 27/6/1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirlerde il özel
  idareleri payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 20'si büyük şehir belediyesi
  payı olarak ayrılır.
  İl özel idareleri ve büyük şehir belediyesi payı olarak ayrılan miktarlar
  tahsil edildiği ayı takip eden ayın son günü akşamına kadar ilgili il özel ida-
  releri ile büyük şehir belediyelerine ödenir.
  Kesirler:
  Madde 39 - (Değişik: 30/5/1985 - 3208/5 md.)
  Emlak Vergisinin hesaplanmasında on liraya kadar olan vergi kesirleri atı-
  lır.
  Bina ve arazi vergilerinde zamanaşımı süresinin başlangıcı:
  Madde 40 - (Değişik:8/12/1980-2350/11 md.)
  Beyan dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina
  ve arazinin beyan edilmediğinin idarece öğrenildiğı tarihi takip eden yılın ba-
  şından itibaren başlar.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Kaldırılan hükümler:
  Madde 41 - (Değişik birinci fıkra: 20/7/1971 - 1446/3 md.) Aşağıda yazılı
  kanunlarla diğer kanunlardaki bu kanuna uymıyan hükümler 1/3/1972 tarihinden
  itibaren yürürlükten kaldırılmıştır :
  -----------------------
  (1) Bu maddenin belediye ve il özel idarelerine pay verilmesine ait hükümleri
  ile bu kuruluşlara genel bütçe gelirlerinden pay verilmesine ilişkin diğer
  hükümleri 2/2/1981 tarih ve 2380 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile kaldırıl-
  mıştır.

  1. 4/7/1931 tarihli ve 1837 sayılı Bina Vergileri Kanunu ile 1996, 2413,
  2870,2898,4873, 5648, 5649, 6256, 206, 309, 177, 491, 496 sayılı Kanunlar ile ek
  ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453
  sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin (b) fıkrası, 2871 sayılı Kanunun 2, 3
  ve 4 üncü ve 4040 sayılı Kanunun 489 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddeleri
  ile 5237 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5419 Sayılı Kanunun 3 üncü maddeleri,
  2. 27/6/1931 tarihli ve 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile 2567,3585,
  3726,4699,5650, 6255, 483 sayılı Kanunlar ile ek ve tadilleri ve 3116 sayılı Ka-
  nunun 5653 sayılı Kanunla değişik 86 ncı maddesinin arazi vergisi muafiyeti ile
  ilgili hükmü ve 3653 sayılı Kanunun 7 nci maddesi,
  3. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 50, 51, 53, ila 62, 77 ve 78 inci madde-
  leri,
  4 - (Ek:17/7/1972 - 1610/ 24 md.; Değişik: 25/8/1977-2104/1 md.)Özel kanun-
  ların bina ve arazi vergilerine ilişkin muaflık ve istisna hükümleri (31/5/1963
  tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince yapılan milletlerarası antlaşmalarla tanı-
  nan muaflık ve istisna hükümleri ile, 11/7/1972 tarihli ve 1606 sayılı Kanunla
  tanınan muaflık hükümleri saklıdır.)
  Ek Madde 1 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/115 md.)
  Mahalli idarelerce tahsil edilen vergi, resim, harç ve paylara ilişkin yurt
  dışı danışmanlık hizmetleri Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yürütülür. Bu hizmet-
  lerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
  belirlenir.
  Geçici Madde 1 - Bu kanunun 5 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki ge-
  çici muaflık hükümleri gerek bu kanunun yürürlüğü tarihinden önce muaflıktan
  faydalanmamış binalar hakkında, gerekse 6188 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile
  1837 sayılı Kanunun 206 ve 491 sayılı kanunlarla değişik 4 üncü maddesi gereğin-
  ce geçici muafiyet almış binalar hakkında da, bu binaların inşalarının sona er-
  diği yılı takibeden 10 yıllık devrenin 1/3/1972 tarihinden sonra kalan kısmı
  için uygulanır. (Ancak, 1/3/1972 tarihine kadar tarhi gereken bina, buhran
  ve savunma vergileri, mezkür tarihe kadar mer'i olan kanun hükümlerine göre
  tarh. tahakkuk ve tahsil olunur.) (1)
  1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu ile ek ve tadilleri gereğince tanınan geçi-
  ci muafiyetler saklıdır.
  Geçici Madde 2 - (Değişik: 20/7/1971 - 1446/4 md.)
  1971 bütçe yılı sonuna kadar olan dönemlerle ilgili tarh, tahakkuk, tahsil
  ve diğer işlemlerin Bina, Arazi, İktisadi Buhran ve Savunma Vergisi Kanunları
  ile Vergi Usul Kanunu ve bunların ek ve tadilleri ve 1454 sayılı Kanunun 13 üncü
  maddesi ile 3202 sayılı Kanunun 5453 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin
  (b) fıkrası, 5237 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 2871 sayılı Kanunun 2, 3 ve
  4 üncü maddeleri hükümleri gereğince Özel İdareler tarafından yapılmasına devam
  olunur.
  Şu kadar ki, 1971 bütçe yılına ait Bina, İktisadi Buhran ve Savunma Vergisi
  ile Arazi Vergisi mükellefiyeti, 1/3/1971 tarihinden itibaren başlar ve bu ver-
  giler 1971 yılının Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte öde-
  nir.
  -----------------------
  (1) Bu hükümdeki "1/3/1971 ve 28/2/1971" tarihleri, 20/7/1971 tarih ve 1446 sa-
  yılı Kanunun 4 üncü maddesiyle "1/3/1972" olarak değiştirilmiş ve metne
  işlenmiştir.

  Geçici Madde 3 - 28/2/1971 tarihine kadar ki dönemlere ait olarak tahakkuk
  edip de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bina, buhran,
  savunma ve arazi vergisi borçlarının kanunun meriyetinden itibaren geçecek ilk
  2 nci ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin, vergi cezası ve gecikme zamlarının
  % 90 ı,2 nci iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi cezası ve gecikme
  zamlarının % 80 i ve 3 üncü iki ay sonuna kadar tamamını ödeyenlerin vergi ceza-
  sı ve gecikme zamlarının % 70 i affedilir.
  Bu devreye taallük eden vergilerden ihtilaflı bulunanlar (Kanunun meriyetin-
  den sonra ihtilaflı hale gelenler dahil) ödeme süresinin başladığı tarihten iti-
  baren ikişer aylık süreler içerisinde tamamen ödendikleri takdirde 1 inci fıkra-
  da açıklandığı nispette aftan faydalanırlar.
  (Geçici Madde 4 - 1970 yılında emlak vergisinin uygulanmasiyle ilgili her
  türlü giderlere harcanmak üzere 1970 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kıs-
  mının 14.000 inci bölümüne 14.496 numaralı (Diğer giderler) maddesine gerekli
  ödeneği kaydetmeye veya bu tertibe aynı maksatla ödenek aktarmaya Maliye Bakanı
  yetkilidir.
  Geçici Madde 5 - (Mülga: 11/12/1981-2562/28 md.)
  Geçici Madde 6 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/5 md.)
  1971 bütçe yılı içerisinde Emlak Vergisi Kanununun 5 ve 15 inci maddeleri
  hükümlerine göre yapılacak bildirimler ile 23 üncü maddesi gereğince verilecek
  beyannameler bir defaya mahsus olmak üzere 1972 bütçe yılının Mart,Nisan ve
  Mayıs aylarında verilir ve yapılan bu beyan ve bildirimlere istinaden tarh ve
  tahakkuk ettirilecek vergilere ait mükellefiyet 1972 bütçe yılı başından itiba-
  ren başlar.
  Köylerde yapılacak beyanlar hakkında da yukardaki hüküm uygulanır.
  Bu maddede yazılı beyan süresini bir misline kadar uzatmaya Maliye Bakanlığı
  yetkilidir.
  Geçici Madde 7 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/6 md.)
  1971 yılında Emlak Vergisinin uygulanması ile ilgili her türlü giderlere
  harcanmak üzere 1971 yılı Bütçe Kanununun Maliye Bakanlığı kısmının ilgili bölüm
  ve maddelerine gerekli ödeneği kaydetmeye veya bu tertiplere aynı maksatla öde-
  nek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
  Geçici Madde 8 - (Ek: 20/7/1971 - 1446/7 md.)
  1971 bütçe yılında Savunma Vergisi Kanununa göre tahsil edilip Hazineye ya-
  tırılacak miktar Gelir Bütçesinin 55 000 Servet ve Servet Transferleri Üzerinden
  Alınan Vergiler bölümünün 55 100 Emlak Vergisi maddesine gelir kaydolunur.
  Geçici Madde 9 - (Ek: 17/7/1972 - 1610/25 md.)
  20/7/1971 tarihli ve 1446 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmü saklıdır.
  Geçici Madde 10 (Ek: 17/7/1972-1610/25 md.)
  Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra beyanname verme süresi Maliye
  Bakanı tarafından altı ay daha uzatılabilir. Bu süre içerisinde mükellefler
  dilerlerse yeniden beyanname verebilirler. Bu uzatma süresi kullanılmadığı tak-
  dirde,1319 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden beyanda bulunan mükellefler adına
  yapılan tarhiyat, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden beş yıl içinde
  idarece düzeltilir. Fazla ödenen vergiler ret ve iade olunur.

  Geçici Madde 11 - (Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)
  1982 Bütçe Yılına rastlayan Emlak Vergisi genel beyan dönemi, 1980 Bütçe Yı-
  lına alınmış olup, müteakip genel beyanda bulunma süresi; 1980 yılı başlangıç
  kabul edilmek suretiyle, bu Kanunun 23 ncü maddesindeki esaslara göre hesapla-
  nır.
  1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre, Maliye Bakanlığınca aynı yıl
  yapılan beyana davet, bu Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılmış genel beyana
  davet hükmündedir. Mezkür hükmün kapsamı dışında kalan yerlerdeki mükelleflerin
  bu Kanunun yürürlüğe girdiği ayı takip eden 3 aylık süre içinde genel beyana da-
  vetleri ve genel beyanda bulunmaları sağlanır.
  1980 Yılı Bütçe Kanununun 10/E maddesine göre yapılan beyana davet üzerine
  29/8/1980 tarihine kadar ve bu tarihi takip eden 2 aylık ek süre içinde beyanda
  bulunan mükellefler, 1981 yılının Ocak ayı sonuna kadar daha önce beyan ettikle-
  ri vergi değerlerini yükseltici yönden yeniden beyanda bulunabilirler. Bu beyan-
  lar da genel beyan hükmünde kabul edilir.
  Yukarıdaki esaslara göre beyanda bulunan mükelleflere Emlak Vergisi Kanunu-
  nun 27 nci maddesinde belirtilen 2 aylık ek süre tanınmaz.
  Geçici Madde 12-(Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)
  Emlak Vergisi Kanununun 4 ncü maddesine bu Kanunla eklenen (r) fıkrasında
  belirtilen binalar için 1972 yılından itibaren tarh ve tahakkuk ettirilen Emlak
  Vergileri ile bunlara bağlı zam ve cezalardan bu Kanunun yürürlük tarihinde he-
  nüz tahsil edilmemiş bulunanları terkin olunur.
  Geçici Madde 13 - (Ek: 8/12/1980 - 2350/12 md.)
  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanmaya başladığı tarihten önceki
  dönemlere ilişkin olarak il özel idarelerince tarh ve tahakkuk ettirilip henüz
  tahsil edilmemiş olan bina, arazi ve buna müteferri diğer vergi ve resimler ile
  ceza ve gecikme zamları tahsil edilmez. İdari ve mali yargı organlarındaki uyuş-
  mazlıklar geri alınır, cebri kovuşturmaya ilişkin her türlü işlem kaldırılır.
  Geçici Madde 14 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)
  Bakanlar Kurulu, ödenecek Emlak Vergisi miktarını ilgili belediye
  meclislerinin kararı ve belediye başkanının teklifi üzerine, mahalleler,köyler
  veya cadde, sokak yahut değer bakımından farklı bölgeler itibariyle birlikte ve-
  ya ayrı ayrı olmak üzere 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla
  olmamak üzere indirebilir.
  Bakanlar Kurulu, gerekli gördüğü takdirde, belediye meclislerinin kararı ve
  belediye başkanlarının talebi olmadan ödenecek Emlak Vergisi miktarını Türkiye
  genelinde 1986 yılı için % 40'tan, 1987 yılı için % 20'den fazla olmamak üzere
  indirebilir.
  Geçici Madde 15 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)
  1/1/1986 tarihinden önceki dönemlerde meydana gelen vergiyi doğuran olaylar
  sebebiyle bu tarihe kadar beyan edilmiş bina ve araziye ait Emlak Vergisinin
  tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı vergi
  dairelerince devam olunur. 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi verilmemiş bina
  ve araziye ait tarh,tahakkuk ve tahsil işlemleri ilgili belediyeler tarafından
  yapılır.
  Geçici Madde 16 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/116 md.)
  a) 1980 ila 1982 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi
  verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlanmamış bulunan bina ve arsalar
  hakkında 1983 yılında uygulanan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri
  ile arsalara ait asgari ölçüde birim değerleri,
  b) 1980 ile 1985 dönemlerine ait olup 1/1/1986 tarihine kadar beyannamesi
  verilmemiş olan ve idarece tarh işlemi sonuçlandırılmamış bulunan arazi hakkında
  1986 yılında uygulanacak asgari ölçüde arazi birim değerleri,
  uygulanır.
  Geçici Madde 17 - (Ek: 18/5/1987-3365/5 md.)
  Bu Kanunun 5 inci maddesinin (f) fıkrasındaki geçici muafiyet,daha önceki
  yıllarda inşaatı biten binalar için inşaatın bittiği yılı takip eden yılın ba-
  şından itibaren hesaplanır ve kalan süre kadar uygulanır.
  Bu maddede yer alan geçici muafiyete tabi binaların 1987 yılına ait emlak
  vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar red iade olunur.
  Yürürlük ve yürütme:
  Madde 42 - Bu Kanun 1/3/1971 tarihinde yürürlüğe girer.
  Madde 43 - Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür.
  *
  * *
  29/7/1970 TARİH VE 1319 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
  1 - 21/1/1982 tarih ve 2587 sayılı Kanunun geçici maddeleri:
  Geçici Madde 1 - Emlak Vergisi Kanununun 27 nci maddesinde yazılı ek süreden
  sonra ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen beyannameler üzerine
  geç beyanda bulunmaktan dolayı değerleme işlemi yapılmaz.
  Ayrıca, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar herhangi bir şekilde emlak vergi-
  si beyannamesi vermemiş olanlara 1/6/1982 tarihine kadar ek beyanname verme sü-
  resi tanınmıştır. Bu tarihe kadar beyanname verenler hakkında geç beyanda bulun-
  maktan dolayı değerleme işlemine başvurulmaz.
  Geçici Madde 2 - 6830 sayılı İstimlak Kanununda değişiklik yapılıncaya ka-
  dar, bu Kanuna göre yapılacak kamulaştırmalarda ödenecek kamulaştırma karşılık-
  ları, kamulaştırma tarihinden önce malik tarafından bildirilen ve emlak vergisi-
  ne esas olan son vergi beyan değerini geçemez. Ancak son vergi beyan tarihinden
  kamulaştırma tarihine kadar bir yıldan fazla bir süre geçmişse, geçen süre için-
  de Ticaret Bakanlığınca yayımlanan toptan eşya fiyatları indeksindeki artışlar
  nisbetinde ve vergi değerinin bir katına kadar artırma yapılabilir. Şu kadar ki,
  bu şekilde yapılacak artırma, gayrimenkulün rayiç (alım satım) bedelini aşamaz.
  Vergi beyan değerine yıllık toptan eşya fiyatlarındaki artış sebebiyle ilave
  edilen miktarla birlikte elde edilecek meblağ, gayrimenkulün rayiç bedelinden
  yüksek ise kamulaştırma karşılığı rayiç bedelden fazla olamaz.
  Herhangi bir sebeple emlak vergisi beyannamesi vermemiş mükelleflerin
  gayrimenkullerinin emlak vergisine esas değerleri 1319 sayılı Emlak Vergisi
  Kanunun 29 ve 31 nci maddeleri hükümlerine göre saptanır ve bu gayrimenkuller
  için ödenecek kamulaştırma bedelleri hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.
  (1)
  --------------------------
  (1) Geçici 2 nci maddenin kamulaştırılan taşınmaz malın değerinin tesbitine
  dair hükmü 4 Kasım 1983 tarih ve 2942 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi
  ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  1319 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE

  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  --------------------------------
  Yürürlükten Kaldırılan
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  -------------------------------------- ------------ -------- ------------
  1319 sayılı Kanunun;
  7 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkraları 17/7/1972 1610 3
  33 üncü maddesinin son fıkrası 17/7/1972 1610 23
  27 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 34 üncü
  madde 8/12/1980 2350 6
  6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 inci maddesi
  ile bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvel,
  25/4/1963 tarih ve 226 sayılı Kanun,
  22/6/1971 tarih ve 1416 sayılı 13/1/1972 tarih
  ve 1511 sayılı Harcırah Kanununa ek kanunlar,
  1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun de-
  ğişik 13 üncü maddesi,
  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun geçici 5
  inci maddesi,
  1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür-
  lüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 inci ve
  5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkın-
  da Kanuna 1310 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci
  maddelerinin "Yurt içi Turne Faaliyetlerine Ka-
  tılacaklara Ödenecek Harcırah Yevmiyesinin
  Tespitine ilişkin"hükümleri 11/12/1981 2562 28
  1319 sayılı Kanunun, 6 ncı maddesi ile 30 uncu
  maddesinin 2 nci fıkrası ve 31 inci maddesinin
  3 üncü fıkrası 4/12/1985 3239 141

  1319 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  -------- ------------------------------------------------- ----------------
  1446 --- 1/3/1971
  1610 Madde 2 ve 8 1/3/1971
  Diğer Maddeleri 1/3/1972
  2104 --- 17/7/1972
  2350 Madde 12 11/12/1980
  Diğer Maddeleri 1/3/1981
  2380 --- 1/3/1981
  2536 --- 1/3/1982
  2562 --- 1/3/1982
  2587 Madde 2,3,4,5,6,7
  1980 genel beyan
  dönemini izleyen
  ilk genel beyan
  döneminin ras-
  ladığı Bütçe yılı-
  nın başında
  Diğer Maddeleri 27/1/1982
  3280 Madde 1,2,5 1983 genel beyan
  dönemini izleyen
  ilk genel beyan
  döneminin rasla-
  dığı yılın başında
  Diğer Maddeleri 4/6/1985
  3239 1.Bu Kanunun birinci bölümünün araziye ait,as-
  gari ölçüde birim değer tesbiti için yeniden kurulan
  TAKDİR KOMİSYON'ları arazi ile ilgili diğer hüküm-
  leri ve yoklamadan maksat ve yoklama memurlarına
  ilişkin hükümleri, 11/12/1985
  Arsalara ait asgari ölçüde birim değer tesbiti için
  yeniden kurulan Takdir Komisyonları ile ilgili hü-
  kümleri 1/3/1986
  2. Bu Kanunun beşinci bölümünün, 96 ncı maddesiyle
  492 sayılı Kanunun 8 sayılı tarifesine eklenen telsiz
  harçlarına ait hükümleri (Yıllık Harçlara ait hüküm-
  leri hariç) 7/10/1983 tarihinden geçerli olmak üzere, 11/12/1985


  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ---------- ------------------------------------------------- ----------------
  3.Bu kanunun 107,115,119,126,132,133,134,135 ve ge-
  çici 2,3 ve 4 üncü maddeleri, 11/12/1985

  4. Bu kanunun Bakanlar Kuruluna ve Maliye ve
  Gümrük Bakanlığına yetki veren hükümleri 1/1/1986
  tarihinden geçerli olmak üzere 11/12/1985

  5. Bu kanunun diğer hükümleri, 1/1/1986
  3365 --- 1/1/1987 tari-
  hinden geçer-
  li olmak üzere
  26/5/1987
  1319 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda

  KARARNAMELER İLE YAPILAN
  DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ

  Değişiklik Yapan
  Kararnamenin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin
  Tarihi Numarası Tarihi Numarası İlgili Madde
  -------- --------- ---------- ----------- --------------
  29/4/1986 86/10625 3/5/1986 19096 Mükerrer 8
  8/5/1987 87/11760 14/5/1987 19460 Mükerrer 8
  4/5/1988 88/12927 21/5/1988 19818 Mükerrer 8
  19/4/1988 89/14034 11/5/1989 20162 Mükerrer 8
  27/2/1990 90/171 31/3/1990 20478 Mükerrer 8
  6/4/1991 91/1688 8/5/1991 20865 Mükerrer 8
  16/3/1992 92/2834 11/4/1992 21196 Mükerrer 8
  12/2/1993 93/4191 8/4/1993 21546 Mükerrer 8
  8/3/1994 94/5380 27/6/1994 21973(Mük.) Mükerrer 8
  2/3/1995 95/6616 31/3/1995 22244 Mükerrer 8
  8/1/1996 96/7774 31/1/1996 22540 Mükerrer 8
  27/12/1996 96/9019 29/1/1997 22892 Mükerrer 8
  6/3/1998 98/10752 19/3/1998 23291 Mükerrer 8

  Google Reklam
  Reklam
  Reklam
  Reklam
  Günlük Döviz Piyasası
  Taşımacılık ve Nakliye
 • Kurumsal Web Sitemiz
 • AmbarTÜRK Taşımacılık
 • AmbarTÜRK Nakliyat Ambarı
 • AmbarNakliyatTaşımacılık.com
 • Bandırma Ambarı
 • Balıkesir Ambarı
 • Balıkesir Nakliyat
 • Bursa Ambarı
 • Bursa Nakliye
 • İstanbul - İzmir Nakliyat
 • İstanbul Ambarı
 • İstanbul Nakliyat Ambarı
 • İstanbul Nakliyat
 • İzmir Ambarı
 • İzmir Nakliyat
 • Karacabey Ambarı
 • Mustafakemalpaşa Ambarı
 • Nakliye Komisyonculuğu
 • Bandırma Lojistik
 • Bandırma Taşımacılık
  Bandırma AmbarTÜRK Yurtiçi Taşımacılık ve Nakliyat Ambarı
 • Bandırma Nakliyat
 • Bandırma Ambarı
 • Ankara Eskişehir Ambarı
 • Günlük ve Haftalık Hava Durumu
  Bandırma Günlük ve Haftalık Hava Durumu
  Hava Durumu
  Bandırma Tır Parkı, Kamyon Garajı ve Nakliyeciler Sitesi
  Bandırma Tır Parkı, Kamyon Garajı ve Nakliyeciler Sitesi, AmbarTÜRK Yurtiçi Taşımacılık ve Nakliye Komisyonculuğu. Telefon Numaralarımız
  Bandırma Tır Parkı AmbarTÜRK Nakliye Komisyonculuğu
  Baharat ve Otların Faydaları
  Baharatların, Bitkilerin ve Şifalı Otların Faydaları
  Baharat ve Otların Faydaları
  Bandırma Haberleri
  Bandırma Son Dakika ve Güncel Haberleri
  Bandırma Haberleri
  Ege Ulaşım Taşımacılık
  Ege Ulaşım Taşımacılık ve Nakliyat Ambarı; İzmir, İstanbul, Gebze, Antalya, Ankara, Aydın, Denizli, Uşak, Konya, Manisa ve Ege Bölgesinden; Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas'a parsiyel yük ve nakliyat ambarı taşımacılığı.
  Ege Ulaşım Bandırma
  Günlük Basın - Manşetler

  Google Arama Motoru

  Özel Arama